Efekty kształcenia poziom B2+ ESOKJ obowiązujące na studiach drugiego stopnia

Opr. Szkoła Języków Obcych UW

SPRAWNOŚĆ EFEKTY UCZENIA SIĘ

Po ukończeniu kursu student:

SPOSOBY MIERZENIA OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW

SŁUCHANIE
 • identyfikuje główne i poboczne tematy wykładów, pogadanek, debat akademickich, dyskusji;
 • odnosi się do przedstawionych treści;
 • dokonuje analizy i syntezy usłyszanego tekstu;
Sprawdzian z następującymi zadaniami:

uzupełnij notatki;

napisz streszczenie,

stwórz listę problemów głównych i pobocznych;

sformułuj pytania do wykładowcy lub uczestników dyskusji;

CZYTANIE
 • określa cel i odbiorcę danej publikacji;
 • wyszukuje przydatne mu informacje w tekstach źródłowych, dotyczących jego dziedziny studiów; odszukuje główną myśl całego tekstu i poszczególnych akapitów;
 • czyta ze zrozumieniem i krytycznie analizuje teksty akademickie;
 • analizuje i interpretuje przedstawione fakty i opinie;
 • wyszukuje i krytycznie ocenia użyte argumenty;
 • odczytuje znaczenie nieznanych mu słów z kontekstu; potrafi korzystać z różnego rodzaju słowników;

Test z zadaniami:

znajdź w tekście zadania/myśli główne i poboczne;

uzupełnij notatki;

oddziel fakty od opinii;

napisz streszczenie akapitów i całego tekstu;

przygotuj listę problemów głównych i pobocznych;

odgadnij znaczenie słów, terminów, zwrotów;

INTERAKCJA SŁOWNA
 • zabiera głos w dyskusji lub debacie naukowej, przedstawiając własne argumenty i opinie, zadając pytania;
 • polemizuje z argumentami innych rozmówców w sposób asertywny i zgodnie z konwencją;
 • posługuje się terminologią specjalistyczną z zakresu kierunku studiów;

obserwacja i ocena udziału i aktywności podczas dyskusji;

sprawdzian rozumienia terminologii i jej użycia w kontekście (cloze test)

MÓWIENIE
 • streszcza ustnie informacje, wyniki badań, opinie i argumenty autora, zawarte w tekście naukowym, artykule opublikowanym w czasopiśmie fachowym; parafrazuje tekst oryginalny;
obserwacja i ocena aktywności i udziału w trakcie kursu; ocena prezentacji: odpowiednia struktura, język, rejestr / styl, język ciała, reagowanie na pytania
PISANIE
 • streszcza pisemnie informacje, wyniki badań, opinie i argumenty autora, zawarte w tekście naukowym, artykule opublikowanym w czasopiśmie fachowym, na podstawie sporządzonych notatek;
 • pisze streszczenie / abstrakt własnej prezentacji lub artykułu;
 • przygotowuje bibliografię prac cytowanych;
 • parafrazuje wypowiedzi autora.

ocena streszczenia artykułu;

ocena przygotowanej bibliografii;

sprawdzian umiejętności parafrazowania wypowiedzi autora.