Egzaminy zewnętrzne

Od dnia 10 września 2007 r. SzJO wpisuje do indeksów oceny z egzaminów z języków obcych na podstawie certyfikatów zewnętrznych  (Zarządzenie nr 59 oraz Zarządzenie nr 23 Rektora UW).

Osoby zainteresowane przepisaniem oceny z certyfikatu zewnętrznego,

powinny zgłosić się na dyżur kierownika stosownego zespołu językowego, wraz z oryginałem certyfikatu.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 1 Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej z dnia 21 maja 2018 r.,

honorowane są certyfikaty, które bezpośrednio odwołują się do zapisów ESOKJ,

dokumentu Rady Europy, opublikowanego w 2001 r.

Certyfikaty wydane przed datą publikacji ESOKJ nie spełniają odnośnych kryteriów.


OCENY Z CERTYFIKATÓW ZEWNĘTRZNYCH INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCYCH,

WPISYWANE SĄ DO SYSTEMU USOS DO ZAKŁADKI „DECYZJE”


I.I

Studenci UW, którzy posiadają certyfikat zewnętrzny, umieszczony w wykazie (załącznik do Zarządzenia nr 59) uznawanych certyfikatów, są zwolnieni ze zdawania egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego.

Od 1 grudnia 2014 r. na mocy Zarządzenia nr 59, na UW honorowany jest również certyfikat IELTS (dotyczy to wyłącznie wersji „Academic”)

I.II

Doktoranci UW, którzy posiadają certyfikat zewnętrzny, umieszczony w wykazie uznawanych certyfikatów, na poziomie nie niższym niż C1, są zwolnieni ze zdawania egzaminu z języka obcego.


II.I

Studenci studiów niestacjonarnych zaocznych, posiadający certyfikat poświadczający biegłość językową, określony w Zarządzeniu nr 59 Rektora UW, są zwolnieni z obowiązku korzystania z lektoratu języka, którego certyfikat posiadają. Mogą natomiast skorzystać z prawa uczęszczania na lektorat innego języka , zawartego w ofercie USNJO, w ramach posiadanych żetonów lektoratowych.

II.II

Za zaliczenie lektoratu poprzez przedstawienie odpowiedniego certyfikatu studenci otrzymują 2 punkty ECTS – jak za egzamin

Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia, od roku akademickiego 2011/2012