Egzaminy zewnętrzne

NOWA PROCEDURA PRZEPISYWANIA OCEN Z CERTYFIKATÓW ZEWNĘTRZNYCH

W związku z sytuacją epidemiologiczną, w celu potwierdzenia wymaganej biegłości językowej honorowane są skany certyfikatów wydanych przez zewnętrzne instytucje certyfikujące. Do czytelnego skanu wszystkich stron certyfikatu należy dołączyć następujące oświadczenie, które powinno być podpisane przez osobę wnioskującą;

„Oświadczam, że przesłana kopia certyfikatu (skan) potwierdzającego biegłość językową wymaganą dla ukończenia studiów jest zgodna z oryginałem, który posiadam, i który mogę okazać na każde wezwanie Uniwersytetu Warszawskiego.

Mam świadomość tego, że:

1) ten kto posłużył się podrobionym lub przerobionym dokumentem jako autentycznym ponosi odpowiedzialność karną;

2) ujawnienie, iż złożony przeze mnie certyfikat, w tym jego kopia lub skan, został podrobiony lub przerobiony, a oświadczenie o posiadanym certyfikacie jest nieprawdziwe, będzie podstawą wznowienia postępowania przez Rektora UW w  sprawie nadania mi tytułu zawodowego;

3) złożenie podrobionego lub przerobionego certyfikatu, jego kopii lub skanu, jest czynem prowadzącym do nieetycznego uzyskania zaliczenia ze znajomości języka obcego, sprzecznym z par. 19 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu Studiów na UW, i mogącym skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną studenta.”

W treści maila z załącznikami należy ponadto wpisać następujące dane:

  • imiona i nazwisko osoby wnioskującej;
  • kierunek studiów;
  • rok studiów;
  • numer indeksu.

Maile ze skanami dokumentów należy kierować do osób odpowiedzialnych za przepisywanie ocen. Ich adresy mailowe są dostępne na stronie http://szjo.uw.edu.pl/uznawanie-ocen/

Przyjęta procedura ma charakter tymczasowy –  na czas trwania stanu epidemii.


Od dnia 10 września 2007 r. SzJO wpisuje do indeksów oceny z egzaminów z języków obcych na podstawie certyfikatów zewnętrznych  (Zarządzenie nr 59 ,  Zarządzenie nr 23 oraz Zarządzenie nr 187 Rektora UW ).

Osoby zainteresowane przepisaniem oceny z certyfikatu zewnętrznego,

powinny zgłosić się na dyżur kierownika stosownego zespołu językowego, wraz z oryginałem certyfikatu.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr 1 Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej z dnia 21 maja 2018 r.,

honorowane są certyfikaty, które bezpośrednio odwołują się do zapisów ESOKJ,

dokumentu Rady Europy, opublikowanego w 2003 r.

Certyfikaty wydane przed datą publikacji ESOKJ nie spełniają odnośnych kryteriów.


OCENY Z CERTYFIKATÓW ZEWNĘTRZNYCH INSTYTUCJI CERTYFIKUJĄCYCH,

WPISYWANE SĄ DO SYSTEMU USOS DO ZAKŁADKI „DECYZJE”


I.I

Studenci UW, którzy posiadają certyfikat zewnętrzny, umieszczony w wykazie (załącznik do Zarządzenia nr 59) uznawanych certyfikatów, są zwolnieni ze zdawania egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego.

Od 1 grudnia 2014 r. na mocy Zarządzenia nr 59, na UW honorowany jest również certyfikat IELTS (dotyczy to wyłącznie wersji „Academic”)

I.II

Doktoranci UW, którzy posiadają certyfikat zewnętrzny, umieszczony w wykazie uznawanych certyfikatów, na poziomie nie niższym niż C1, są zwolnieni ze zdawania egzaminu z języka obcego.


II.I Ważne – Regulacje, wynikające z uchwalonych przez Senat UW programów studiów, mają wyższą rangę niż poniżej opisane procedury.

Studenci studiów niestacjonarnych zaocznych, posiadający certyfikat poświadczający biegłość językową, określony w Zarządzeniu nr 59 Rektora UW, są zwolnieni z obowiązku korzystania z lektoratu języka, którego certyfikat posiadają. Mogą natomiast skorzystać z prawa uczęszczania na lektorat innego języka , zawartego w ofercie USNJO, w ramach posiadanych żetonów lektoratowych.

II.II

Za zaliczenie lektoratu poprzez przedstawienie odpowiedniego certyfikatu studenci otrzymują 2 punkty ECTS – jak za egzamin

Dotyczy studentów, którzy rozpoczęli studia, od roku akademickiego 2011/2012