Informacje dla doktorantów UW

I. Lektoraty

 • Oferta lektoratów języków obcych została rozszerzona do dwóch semestrów (120h).
 • Połowę należności z tytułu uczestnictwa w zajęciach pokrywa doktorant, druga połowa zostanie pokryta z budżetu Uczelni (płatność za drugi semestr lektoratu zdejmuje Biuro ds. Organizacji Nauczania Języków Obcych, doktorant powinien zwrócić się do Biura mailowo – prawo do refundacji połowy kosztów, przysługuje doktorantowi tylko raz
 • za zaliczenie 120h (dwóch semestrów) lektoratu każdy uczestnik otrzymuje 4 punkty ECTS
 • Obowiązuje samodzielna rejestracja na wybrany kurs, poprzez system rejestracji żetonowej 
 • Rejestracji można dokonać wyłącznie podczas trwania tury

II. Egzaminy językowe w przewodzie doktorskim

III. Egzaminy językowe

 • Wszyscy doktoranci mają prawo do 2 bezpłatnych żetonów egzaminacyjnych
 • Doktoranci UW są zobowiązani do zdania egzaminu z języka nowożytnego na poziomie C1
 • Wszystkich zdających egzamin certyfikacyjny obowiązują część pisemna i ustna egzaminu
 • Za zdanie egzaminu certyfikacyjnego doktorant UW otrzyma 2 punkty ECTS
 • W celu uzyskania żetonu egzaminacyjnego należy zwrócić się mailowo do Biura ds. Organizacji Nauczania Języków Obcych
 • Doktoranci UW, którzy nie chcą zdawać egzaminu certyfikacyjnego, mogą w dalszym ciągu przystąpić do egzaminu doktorskiego z języka obcego, na starych zasadach