Informacje dla doktorantów UW

I. Lektoraty

 • Oferta lektoratów języków obcych została rozszerzona do dwóch semestrów (120h) i będzie obowiązywała od roku akademickiego 2021/2022, w razie wątpliwości/pytań prosimy o kontakt mailowy – jezyki.pelnomocnik@uw.edu.pl
 • Połowę należności z tytułu uczestnictwa w zajęciach pokrywa doktorant, druga połowa zostanie pokryta z budżetu Uczelni (płatność za drugi semestr lektoratu zdejmuje Biuro Innowacji Dydaktycznych, doktorant powinien zwrócić się do Biura mailowo – prawo do refundacji połowy kosztów, przysługuje doktorantowi tylko raz
 • za zaliczenie 120h (dwóch semestrów) lektoratu każdy uczestnik otrzymuje 4 punkty ECTS
 • Obowiązuje samodzielna rejestracja na wybrany kurs, poprzez system rejestracji żetonowej 
 • Rejestracji można dokonać wyłącznie podczas trwania tury

II. Egzaminy językowe w przewodzie doktorskim

III. Wymagania odnośnie sposobu potwierdzania biegłości językowej doktorantów obowiązujące na UW

 • Doktoranci, którzy mają otwarty przewód doktorski i będą bronić się przed 31 grudnia 2021 r., zdają egzamin z języka obcego na zasadach tymczasowych, tj. formalnie przed komisją egzaminacyjną powołaną przez radę wydziału lub (jeśli komisja nie została jeszcze powołana) przez radę naukową dyscypliny. W razie potrzeby rada naukowa dyscypliny może dokonać zmian w składzie już powołanej komisji egzaminacyjnej (& 7 ust. 5 i 7 uchwały wprowadzającej).
 • Doktoranci studiów doktoranckich, którzy nie otworzyli jeszcze przewodu doktorskiego lub przewód ten zostanie im zamknięty z końcem grudnia 2021 r., i będą ubiegać się o nadanie stopnia na zasadach określonych w nowej ustawie i uchwale Senatu, też zdają egzamin z języka obcego na takich samych zasadach, jak doktoranci z przewodem doktorskim (& 6 ust. 8 uchwały wprowadzającej: „W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w Ustawie, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.”). Rada naukowa dyscypliny musi zatem powołać komisję do przeprowadzenia egzaminu nowożytnego języka obcego dla tych doktorantów.
 • Doktoranci szkół doktorskich i kandydaci w trybie eksternistycznym, którzy będą ubiegać się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w nowej ustawie, muszą przedstawić certyfikat lub dyplom ukończenia studiów, poświadczające znajomość języka obcego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2 (& 4 ust. 1 pkt 2 załącznika nr 1 do uchwały). W ich przypadku nie przeprowadza się zatem egzaminu z języka, chyba że w formie egzaminu np. w Szkole Języków Obcych celem wydania stosownego certyfikatu o posiadaniu odpowiedniej biegłości językowej. Zgodnie z & 17 ust. 1 i & 18 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 1 to Komisja Egzaminacyjna, która przeprowadza egzamin z dyscypliny naukowej, powołana przez radę naukową dyscypliny, przeprowadza weryfikację spełnienia przez kandydata wymagań językowych (jedynie na podstawie przedstawionej dokumentacji, tj. certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów)

          Podstawa prawna – Uchwała nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego [.pdf]

 

IV. Egzaminy językowe

 • Wszyscy doktoranci mają prawo do 2 bezpłatnych żetonów egzaminacyjnych
 • Doktoranci UW w starej procedurze są zobowiązani do zdania egzaminu z języka nowożytnego na poziomie C1
 • Wszystkich zdających egzamin certyfikacyjny obowiązują część pisemna i ustna egzaminu
 • Za zdanie egzaminu certyfikacyjnego doktorant UW otrzyma 2 punkty ECTS
 • W celu uzyskania żetonu egzaminacyjnego należy zwrócić się mailowo do Biura Innowacji Dydaktycznych
 • Doktoranci UW, którzy nie chcą zdawać egzaminu certyfikacyjnego, mogą w dalszym ciągu przystąpić do egzaminu doktorskiego z języka obcego, na starych zasadach