Jednostki prowadzące lektoraty na UW

Przedmiotem działania USNJO jest nauczanie języków obcych w formie lektoratów, zgodnie z zasadami zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia sformułowanych w ramach uniwersyteckiego systemu zapewniania jakości i kształcenia


Uniwersytecki System Nauczania Języków Obcych (USNJO) został uhonorowany:

 • certyfikatem Komisji Europejskiej pn. EUROPEAN LANGUAGE LABEL – Europejski Znak Innowacyjności w zakresie nauczania języków obcych.
 • certyfikatem Komisji Europejskiej pn. LABEL OF EUROPEAN LANGUAGE LABELS – jako jeden z 10 najlepszych, najbardziej innowacyjnych projektów w zakresie kształcenia językowego w Europie


Koordynatorem USNJO jest Pełnomocnik Rektora

ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych

mgr Jolanta Urbanikowa


Zgodnie z Uchwałą nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie Uniwersyteckiego Systemu Nauczania Języków Obcych, lektoraty, dostępne na takich samych zasadach dla studentów studiów dziennych i wieczorowych, organizują:

 1. Jednostki upoważnione do prowadzenia lektoratów przedstawiają w Internecie ofertę zajęć dostępnych dla studentów.
 2. Studenci studiów pierwszego stopnia mogą skorzystać z 240h nauki finansowanej z budżetu Uczelni.
 3. Studenci studiów drugiego stopnia mogą skorzystać z 30h nauki finansowanej z budżetu Uczelni.
 4. Studenci obcokrajowcy studiujący na UW mają prawo do nauki języka na tych samych zasadach co studenci polscy.
 5. Student może wybrać zajęcia z oferty lektoratów przedstawionej przez jednostki prowadzące kierując się wymaganiami swojego wydziału / instytutu oraz własnymi potrzebami; jednak jednostka macierzysta studenta nie może ograniczyć wyboru lektoratu planem studiów
 6. Konta zakładają i wydaja hasła dostępu właściwe dziekanaty. Studenci, którzy rejestrowali się na studia poprzez IRK-ę, posługują się hasłem wydanym do tego celu.
 7. Właściwe jednostki przeprowadzają egzaminy dwa razy w roku, w przypadku języków popularnych; w przypadku języków mniej popularnych przynajmniej raz w roku
 8. Studenci mogą skorzystać z oferty kursów odpłatnych w dowolnym wymiarze.
 9. Przy wyborze kursów student winien kierować się jego treścią i celami, co jest wyraźnie zaznaczone w opisie kursów. Poziom kursu oznaczony jest następującymi symbolami:
  • A1 – poziom początkujący od „0”
  • A2 – poziom podstawowy („fałszywi debiutanci”)
  • B1 – poziom średnio zaawansowany
  • B2 – poziom ponad średnio zaawansowany
  • C1 – poziom zaawansowany
  • C2 – poziom bardzo zaawansowany

!!! Oznaczenie literowe w kodzie kursu oznacza zakładany, docelowy poziom kursu w danym roku akademickim, to jest poziom jaki studenci powinni osiągnąć po ukończeniu danego kursu