Warunki uczestnictwa

 • Student zobowiązany jest zdać egzamin z języka obcego nie później niż w ramach zaliczenia III roku studiów, chyba że program studiów przewiduje zakończenie nauki języka do końca II roku.
 • Są trzy sesje egzaminacyjne: letnia, jesienna (dla wszystkich języków) i zimowa (dla języków popularnych)
 • Student ma prawo do zwykłego i poprawkowego egzaminu z języka obcego,
 • Do egzaminu poprawkowego z języka obcego student może przystąpić w kolejnej sesji egzaminacyjnej
 • Jeżeli student zarejestruje się na egzamin i nie przystąpi do niego, traci jeden termin, co jest odnotowane w bazie danych USOS
 • Jeżeli student uczestniczy w kursie płatnym i po tym kursie przystępuje do egzaminu, to koszt przeprowadzenia egzaminu wliczony jest do ceny kursu,
 • Egzamin składa się z dwóch części pisemnej i ustnej,
 • Student zostaje wpuszczony na salę egzaminacyjną po okazaniu 2 dowodów tożsamości:
  • dowodu osobistego lub paszportu,
  • legitymacji studenckiej