Zaliczanie e-lektoratów

I. Na zaliczenie e-zajęć językowych składają się następujące składowe:

 • e-lektoraty (General English: poziom zaawansowania B1 niższy/wyższy. B2 niższy/wyższy)
  • 50% – ćwiczenia obowiązkowe na platformie językowej,
  • 20% – progres tests
  • 20% – test końcowy/zaliczeniowy,
  • 10% – obecność i aktywność na zajęciach stacjonarnych,

Uwaga!, Student musi zaliczyć minium 60% z każdej części

II. E-lektorat – poziom B2 wyższy

Na tym kursie student uzyskuje punkty za:

 • systematyczne wykonywanie wszystkich aktywności zawartych w poszczególnych modułach na platformie Kampus (fora, książki, otwarte zadania pisemne, powtórzenia, testy),
 • obecność na zajęciach stacjonarnych,

Na koniec semestru student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie oraz 60% punktów za obecność, co jest warunkiem przystąpienia do rozwiązywanego w sali testu końcowego z całości materiału semestralnego,

Uzyskanie 59% i mniej punktów za pracę na platformie oraz mniej niż 60% punktów za obecność uniemożliwia studentowi podejście do testu końcowego i tym samym oznacza brak zaliczenia.

Test końcowy z całości materiału semestralnego odbywa się w sali wykładowej, a nie na platformie Kampus

Student musi uzyskać minimum 60% punktów z testu końcowego.

Za uzyskanie 59% i mniej punktów za test końcowy studentowi przysługuje prawo poprawy wyniku testu w kolejnym terminie zaliczenia.

Na ocenę końcową kursu B2 wyższy składają się zatem punktacja z platformy 60%, obecność 10% i wynik testu końcowego 30%

III. E-lektorat, poziom C1 niższy

Na kursie C1 niższy student uzyskuje punkty za:

 • systematyczne wykonywania wszystkich aktywności zawartych w poszczególnych modułach i ścieżkach tematycznych na platformie edukacyjnej COME UW (fora, książki, zadania on-line i  off-line, słowniki),
 • obecność na zajęciach stacjonarnych,
 • prezentacje (dodatkowe punkty odnotowywane na platformie, nie wliczające się w całość punktacji, lecz nie podwyższające wyniku końcowego)

Na koniec semestru student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie (włącznie z dodatkową punktacją za prezentacje) oraz 60% za obecność, co jest warunkiem przystąpienia do rozwiązywanego w sali testu końcowego  z całości materiału semestralnego.

Uzyskanie 59% i mniej punktów za pracę na platformie oraz mniej niż 60% punktów za obecność, uniemożliwia studentowi podejście do testu końcowego i tym samym oznacza brak zaliczenia.

Test końcowy z całości materiału odbywa się w sali wykładowej, a nie na platformie Kampus

Student musi uzyskać minimum 60% punktów za test końcowy.

Na ocenę końcową na kursie C1 niższy / wyższy składają się zatem punktacja z platformy 60%, obecność 10% oraz wynik testu końcowego 30%

IV. Internetowe kursy profilowane

 • Elementy języka spotkań i konferencji,
 • Pisanie streszczeń w języku angielskim,
 • Efektywna komunikacja w biznesie,

Na kursach profilowanych student student uzyskuje punkty za systematyczne wykonywanie wszystkich aktywności zawartych w poszczególnych modułach na platformie Kampus, administrowanej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (dawne COME UW)

Na koniec semestru student musi uzyskać minimum 60% punktów za pracę na platformie, co jest warunkiem do przystąpienia do rozwiązywanego w sali testu końcowego z całości materiału semestralnego.

Uzyskanie 59% i mniej punktów za pracę na platformie uniemożliwia studentowi podejście do testu końcowego i tym samym oznacza brak zaliczenia.

Test końcowy z całości materiału odbywa się w sali wykładowej, a nie na platformie Kampus

Student musi uzyskać minimum 60% punktów za test końcowy.

Za uzyskanie 59% i mniej punktów za test końcowy studentowi przysługuje prawo do poprawy wyniku testu w kolejnym terminie zaliczenia.

Na ocenę końcową kursów profilowanych składają się zatem punktacja z platform 70% i wynik testu końcowego 30%.

Skala ocen

99 – 100% 5! (celujący)
93 – 98% 5 (bardzo dobry)
87 – 92% 4+ (dobry plus)
77 – 86% 4 (dobry)
71 – 76% 3+ (dostateczny plus)
60 – 70% 3 (dostateczny)

 

Za zaliczenie 60h e-zajęć (15h tradycyjnie, 45h przez internet), czyli osiągniecie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS

V. E- lektor określa szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i podaje je do wiadomości studenta na pierwszych e- zajęciach w danym roku akademickim.

VI. Zgodnie z ogólnymi zasadami zaliczania są dopuszczalne 2 nieobecności na zajęciach w klasie, bez usprawiedliwienia.

VII. Ocena za zaliczenie (oraz punkty ECTS) są wpisywane do systemu USOS.

VIII. Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce, potwierdzonych ocenami z testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itd.

IX. Student rejestruje się i wyrejestrowuje z e-zajęć samodzielnie (w serwisie rejestracji żetonowej), wyłącznie podczas trwania otwartych tur rejestracji