Zaliczanie lektoratów

I. Na ocenę na zaliczenie zajęć językowych składają się następujące elementy:

  • aktywność na zajęciach – 25% oceny
  • wyniki sprawdzianów, testów cząstkowych, prac domowych – 25% oceny
  • wynik testu końcowego, zaliczeniowego – 50% oceny

przy czym, aby uzyskać ocenę pozytywną na zaliczenie semestru, należy wykazać się osiągnięciami w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych kategorii (nie otrzyma zaliczenia student, który otrzyma 0% w którejś kategorii, czyli nie przejawił aktywności w jednej z nich)

Skala ocen

99 – 100% 5! (celujący)
93 – 98% 5 (bardzo dobry)
87 – 92% 4+ (dobry plus)
77 – 86% 4 (dobry)
71 – 76% 3+ (dostateczny plus)
60 – 70% 3 (dostateczny)

 

Za zaliczenie 60h godzin zajęć, czyli osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się, student otrzymuje 2 ECTS

II. Ponadto lektor określa szczegółowe zasady i kryteria zaliczania i podaje je do wiadomości studentów na pierwszych zajęciach w danym roku akademickim.

III. W semestrze obejmującym 60 godzin zajęć (30×2 godziny) można opuścić 3 zajęcia bez usprawiedliwienia; w przypadku lektoratów o wymiarze 30 godzin w semestrze, zajęć półinternetowych. oraz e-lektoratów, dopuszczalne jest opuszczenie 2 zajęć bez usprawiedliwienia w semestrze, opuszczone zajęcia należy zaliczyć zgodnie z wymaganiami prowadzącego zajęcia. Wymagania te lektor podaje na pierwszych zajęciach.

IV. Ocena na zaliczenie (oraz punkty ECTS) jest wpisywana do systemu USOS.

V. Ocenę niedostateczną można wpisać jedynie na skutek niesatysfakcjonujących wyników w nauce, potwierdzonych ocenami testu zaliczeniowego, sprawdzianów, prac domowych itd.

VI. Student rejestruje się i wyrejestrowuje się z zajęć samodzielnie (w serwisie rejestracji żetonowej), wyłącznie podczas trwania tur rejestracji.