Zasady zaliczania egzaminu z języka obcego

Na mocy Uchwały nr 119 Senatu UW z dnia 17 czerwca 2009 r. & 1 ust. 1 warunkiem ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Warszawskim jest opanowanie, przed zakończeniem trzeciego roku studiów wybranego przez studenta jednego języka obcego na poziomie B2 według standardu określonego w dokumencie Rady Europy pt. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ)

Wymóg opanowania języka na poziomie B2 ESOKJ dotyczy wszystkich studentów studiów I stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich, którzy rozpoczęli studia przed 2012 rokiem.

Studenci, którzy zostali przyjęci na studia II stopnia oraz jednolite studia magisterskie (WPIA, Wydział Psychologii) począwszy od roku 2012/2013 winni, na mocy Rozporządzenia MNiSW w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego z 2011 r. wykazać się biegłością językową na poziomie B2+ ESOKJ

Wykazać się taką biegłością można:

  • w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich (prawo, psychologia) 
    • zdając egzamin na poziomie B2 ESOKJ (egzamin uniwersytecki lub zewnętrzny znajdujący się na liście honorowanych przez UW), a następnie zaliczając lektorat języka dla celów specjalistycznych (np. lektorat dla prawników, psychologów..,) na poziomie C1 ESOKJ
  • w przypadku studentów studiów II stopnia innych kierunków

    • zdając egzamin na poziomie B2 EOKJ na studiach licencjackich, a następnie zaliczając przedmiot prowadzony w odpowiednim języku obcym, zapewniający opanowanie języka specjalistycznego na poziomie B2+

Studenci mogą uczęszczać i zaliczać lektoraty z oferty USNJO na dowolnym, przez siebie wybranym, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami, poziomie ESOKJ

W ramach otrzymywanych żetonów egzaminacyjnych lub odpłatnie, studenci UW mogą dodatkowo przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego z języka obcego na innych poziomach.

Uzyskanie certyfikatu biegłości językowej na poziomie niższym niż B2, nie zwalnia z obowiązku zdania egzaminu z języka na poziomie B2